Vuika.com

Bấm nút [About] bên trên để coi cách Test [GETTING STARTED] chạy giao diện bằng tiếng Anh [BẮT ĐẦU] chạy giao diện bằng tiếng Việt

Getting Started Bắt đầu

Giai đoạn 1

Có đầy đủ bài hát và Tìm ra tất cả các bài hát có trên Youtube
Lập trình:
Hoàn tất: tìm bản nhạc bằng tên hoặc chữ tắt tựa bài hát
Chưa hoàn tất: Tìm bằng tác giả
Testing:
Gõ chữ tắt hoặc tựa để tìm bản nhạc.
1. Phải tìm ra bất cứ bài hát Việt, nếu có bài nào tìm không ra là lỗi. Nếu có lỗi, ghi lại tên bài tìm không ra
2. Tên bài hát phải hiện ra đúng theo từ gõ, nếu bị lỗi, ghi lại các từ gõ khi tìm
Tìm clip karaoke:
Sau khi chọn bản nhac, yêu cầu ra kết quả giống như trên Youtube, nhưng chỉ giữ lại kết quả những bài có chứa tựa bản và chữ "karaoke". Nếu kết quả không giống như trên youtube là lỗi. Ghi lại tên bản nhạc.
Kiểm tra bằng chọn những bài hay hát, kết quả không giống Youtube là lỗi, ghi lại bài tên hát.

Misty

An example of where you can put an image of a project, or anything else, along with a description.


Mountains

Another example of a project with its respective description. These sections work well responsively as well, try this theme on a small screen!


Subscribe to receive updates!

Address


4923 Market Street, Orlando FL

Phone


+1 (555) 902-8832